Privacyverklaring Administratiekantoor Van Bavel - Administratiekantoor Van Bavel

Ga naar de inhoud

Privacyverklaring Administratiekantoor Van Bavel

Privacyverklaring

Administratiekantoor Van Bavel heeft als kernactiviteit het verzorgen van administratieve werkzaamheden in de ruimste zin van het woord voor haar klanten. Bij deze dienstverlening voor klanten verwerken we  persoons- en bedrijfsgegevens gegevens. Administratiekantoor Van Bavel respecteert uw privacy en is ervoor verantwoordelijk om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen.

We moeten daarbij voldoen aan de eisen van de privacyregelgeving. We willen o.a. transparant zijn over de soorten gegevens die we verwerken, de doelen voor de verwerking, met wie we gegevens delen en welke rechten u heeft ten aanzien van uw eigen gegevens. In deze privacyverklaring informeren we u hierover. Heeft u over deze privacyverklaring vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Welke gegevens verwerken wij?
Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u:
 • contactgegevens, zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, en emailadres;
 • leeftijd, geslacht, burgerlijke staat;
 • Burgerservicenummer (BSN)
 • gegevens over dienstverband, inkomen, beroep en werkgever;
 • gegevens over financiële situatie, vermogen, en eventuele schulden;
 • gegevens over huidige financiële producten, zoals bankrekeningen of verzekeringen;
 • gegevens van uw onderneming m.b.t. de boekhouding;
 • mogelijk nog andere niet genoemde gegevens benodigd om onze dienstverlening aan u uit te kunnen voeren.

Wat is het doel van de verwerking van de gegevens?
Wij verwerken uw persoonsgegevens gericht op de o.a. de volgende activiteiten in onze onderneming:
 • Het verwerken van de door u verstrekte gegevens in diverse softwareprogramma's;
 • Het voeren van correspondentie met en het indienen van aangiftes bij de belastingdienst;
 • Het invoeren en verzorgen van IB-aangiftes en jaarrekeningen in een fiscale programma;
 • Het in uw opdracht uitvoeren van alle andere werkzaamheden waar eventueel derden bij betrokken zijn.

Wat zijn de rechtsgronden voor verwerking van gegevens?
Wij gebruiken tenminste een van de volgende gronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens:
 • het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht;
 • de uitdrukkelijke toestemming die u heeft gegeven om werkzaamheden uit te voeren en dus gegevens te verwerken voor specifieke doeleinden. Deze toestemming kunt u altijd weer intrekken;

Wat is het bewaartermijn van uw persoonsgegevens?
Wij bewaren uw persoonsgegevens alleen zolang en voor zover we deze nodig hebben. Gegevens die we noodzakelijkerwijs nodig hebben bewaren we in ieder geval gedurende de looptijd van onze relatie of overeenkomst. Als onze relatie of overeenkomst eindigt dan bewaren wij de gegevens gedurende de wettelijke bewaartermijnen die voor ons gelden.

Wat zijn uw rechten ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens?
U heeft specifieke rechten ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Hierover kunt u altijd contact met ons opnemen: klik hier

Dat geldt zeker ook voor de volgende onderwerpen:
 • of wij uw persoonsgegevens verwerken;
 • de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken;
 • inzage in de persoonsgegevens die wij van u verwerken;
 • bezwaren tegen het verwerken van uw persoonsgegevens;
 • aanpassing van uw persoonsgegevens als deze (mogelijk) onjuist zijn verwerkt;
 • beperking van uw persoonsgegevens;
 • verwijdering (wissen) van uw persoonsgegevens;
 • overdracht van uw persoonsgegevens aan uzelf of aan een andere organisatie op uw verzoek;
 • vragen over de inhoud van deze privacy verklaring.

Hoe staat het met de beveiliging van uw gegevens ?
Wij hebben adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen.

Wanneer verstrekken wij gegevens aan derden?
Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet zomaar aan anderen. Dat mogen we wel doen als u ons daarvoor toestemming heeft gegeven, als we daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak, of als zo’n verstrekking ten dienste staat van onze doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@betaalbare-boekhouder.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek .

Administratiekantoor Van Bavel wil u er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Contactgegevens:
Administratiekantoor Van Bavel
Schalkeroord 407
3079 WH Rotterdam

T:  06 - 57 66 36 84

Wijzigingen privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om het privacy verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Op onze website vindt u steeds het meest actuele statement.
06 - 57 66 36 84
Schalkeroord 407 - 3079 WH - Rotterdam
©2024 alle rechten voorbehouden
Terug naar de inhoud