Algemene Voorwaarden Administratiekantoor Van Bavel - Administratiekantoor Van Bavel

Ga naar de inhoud

Algemene Voorwaarden Administratiekantoor Van Bavel

Artikel 1. Toepasselijkheid.
De voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst gesloten tussen Administratiekantoor Van Bavel en een opdrachtgever, alsmede op alle daaruit voortvloeiende werkzaamheden. Van deze voorwaarden kan slechts schriftelijk, door middel van een door beide partijen te ondertekenen overeenkomst, worden afgeweken.

Artikel 2. Aanbiedingen – sluiten overeenkomst.
Alle aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Na aanvaarding door de opdrachtgever van de aanbieding is Administratiekantoor Van Bavel slechts gebonden, indien een overeenkomst van opdracht mede door Administratiekantoor Van Bavel is ondertekend en/of nadat met de uitvoering van opgedragen werkzaamheden is begonnen.

Artikel 3. Vergoeding en facturatie
3.1 Als vergoeding voor de door Administratiekantoor Van Bavel te verrichten diensten is opdrachtgever aan Administratiekantoor Van Bavel verschuldigd een vast bedrag per maand. Voor dit vaste bedrag per maand worden de onderstaande werkzaamheden verricht:
• De verzorging van de volledige boekhouding;
• Het verzorgen van alle Btw-aangiftes;
• Het samenstellen van een jaarrekening;
• Het onbeperkt antwoord geven op vragen;
• Het verzorgen van een aangifte Inkomsten belasting (IB) (eventueel met een fiscaalpartner);

3.2 Voor overige werkzaamheden uitgevoerd door Administratiekantoor Van Bavel wordt een vast bedrag per uur in rekening gebracht.

3.3 Alle vergoedingen worden door Administratiekantoor Van Bavel per maand in rekening gebracht met uitzondering van de vergoeding m.b.t. overige werkzaamheden.

3.4 Wijziging tarieven: Als de opdrachtgever waarvoor werkzaamheden worden uitgevoerd m.b.t. de omzet groeit en het bedrijf in een ander omzet tarief valt dan zal Administratiekantoor Van Bavel na einde van het boekjaar de tarieven pas aanpassen. Administratiekantoor Van Bavel zal haar opdrachtgever hiervan tijdig in kennis stellen. Administratiekantoor Van Bavel behoudt zich het recht voor de thans geldende tarieven jaarlijks te verhogen met het percentage van het prijsindexcijfer van het CBS.

3.5 Thans geldende tarieven: Alle tarieven van Administratiekantoor Van Bavel staan op de website, www.betaalbare-boekhouder.nl, en zijn bindend tenzij anders is overeengekomen. Alle vermelde bedragen zijn excl. Btw tenzij anders is aangegeven.

Artikel 4. Duur van de overeenkomst en opzegging.
4.1 De periode gedurende welke de overeengekomen werkzaamheden door Administratiekantoor Van Bavel voor opdrachtgever worden verricht bedraagt 12 maanden na datum overeenkomst. Daarna vindt stilzwijgende verlenging plaats, tenzij beëindiging plaatsvindt conform artikel 4.2 van de algemene voorwaarden.

4.2 Indien een der partijen de overeenkomst wenst te laten beëindigen, na de periode van 12 maanden zoals hierboven genoemd, dan dient de overeenkomst opgezegd te worden bij aangetekende brief, waarbij een opzegtermijn van 1 maand in acht genomen dient te worden, tenzij anders is overeengekomen. Indien een andere opzegtermijn van toepassing is, wordt deze vermeld in de conform artikel 2 van de Algemene Voorwaarden tot stand gekomen overeenkomst.
4.3 Indien geen opzegging heeft plaatsgevonden wordt de overeenkomst automatisch telkens verlengd voor een jaar en onder dezelfde voorwaarden als de onderhavige overeenkomst voorgezet, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.

Artikel 5. Uitvoering opdracht.
5.1 De werkzaamheden die Administratiekantoor Van Bavel zal verrichten, zijn neergelegd in de conform artikel 2 van deze Algemene Voorwaarden tot stand gekomen overeenkomst tussen partijen.

5.2 Administratiekantoor Van Bavel zal de opdracht op zorgvuldige wijze en overeenkomstig de met opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken uitvoeren. Wijziging in een opdracht is voor Administratiekantoor Van Bavel pas bindend na schriftelijke bevestiging door Administratiekantoor Van Bavel of nadat Administratiekantoor Van Bavel met de uitvoering van de betreffende werkzaamheden een aanvang heeft gemaakt.

5.3. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke Administratiekantoor Van Bavel overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.

5.4 In geval van opdrachten tot controle van financiële verantwoordingen zal opdrachtgever Administratiekantoor Van Bavel op de hoogte brengen van alle overige informatie die voor de uitvoering of voltooiing van de opdracht relevant is.

5.5 Opdrachtgever staat in voor de betrouwbaarheid, juistheid en volledigheid van de aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.

5.6 De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en het extra honorarium, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden, zijn voor rekening van opdrachtgever. Bij een overeengekomen termijn zal deze voor de voltooiing van de opdracht worden geacht te zijn verlengd met een termijn gelijk aan de periode gedurende welke de opdrachtgever nalatig is geweest.

5.7 Indien is overeengekomen dat de werkzaamheden in fasen zullen plaatsvinden, heeft Administratiekantoor Van Bavel het recht de aanvang van werkzaamheden die tot een volgende fase behoren, uit te stellen totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase heeft goedgekeurd.

5.8 Administratiekantoor Van Bavel zal gebreken in de door Administratiekantoor Van Bavel afgeleverde werken, voor zover het gevolg van een toerekenbare tekortkoming zijdens Administratiekantoor Van Bavel, kosteloos herstellen, mits zulke gebreken binnen 10 werkdagen na aflevering schriftelijk aan Administratiekantoor Van Bavel zijn medegedeeld. Deze verplichting tot herstel schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.

Artikel 6. Facturering en betaling.
6.1 De door de opdrachtgever aan Administratiekantoor Van Bavel verschuldigde vergoedingen worden maandelijks voor het eerst bij het aangaan van de overeenkomst, gefactureerd. De factuur vermeldt de vaste kosten verhoogd met de van toepassing zijnde btw. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat de factuur binnen 14 dagen na dagtekening aan Administratiekantoor Van Bavel zal zijn voldaan.

6.2 Als de opdrachtgever zonder goede reden de openstaande factuur van Administratiekantoor Van Bavel niet tijdig betaalt, dan behoudt zij zich het recht voor om zowel administratiekosten t.b.v. € 75,- alsmede het thans geldende  rentepercentage op jaarbasis over de periode vanaf de datum van de openstaande factuur.

6.3 De opdrachtgever is jegens Administratiekantoor Van Bavel de door Administratiekantoor Van Bavel gemaakte gerechtelijke kosten verschuldigd in alle instanties, behoudens voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze onredelijk hoog zijn. Dit geldt alleen indien de opdrachtgever en Administratiekantoor Van Bavel met betrekking tot een overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn een gerechtelijke procedure voeren en een rechterlijke uitspraak in kracht van gewijsde gaat, waarbij de opdrachtgever volledig of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld.

Artikel 7. Retentierecht.
Administratiekantoor Van Bavel is bevoegd de afgifte van zaken die zij voor de opdrachtgever in verband met de uitvoering van enige opdracht onder zich heeft op te schorten, totdat haar vorderingen op opdrachtgever ter zake van enig opdracht zijn voldaan.

Artikel 8. Overmacht.
8.1 Noch Administratiekantoor Van Bavel noch de door deze ingeschakelde personen zijn aansprakelijk voor het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst ten gevolge van overmacht.

Onder overmacht wordt naast de wettelijke bepalingen dien aangaande mede begrepen brand in het kantoorgebouw van Administratiekantoor Van Bavel, onvoorzien gebrek aan personeel als gevolg van ziekte, ongeval, stremming van het vervoer, stakingen, of extreme weersomstandigheden. Deze opsomming geldt slechts als voorbeeld en beoogt geenszins een beperking te geven aan het begrip overmacht.

8.2 Indien Administratiekantoor Van Bavel als gevolg van een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen, zal zij dat terstond aan de opdrachtgever mededelen, onder vermelding van de relevante feiten en omstandigheden. Partijen zullen alle medewerking geven, teneinde met spoed overeenstemming te bereiken over een redelijke oplossing en of redelijke verlenging van de termijn voor nakoming. Indien de periode waarin door de overmacht nakoming van de verplichtingen door Administratiekantoor Van Bavel niet mogelijk is, langer duurt dan 3 maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Artikel 9. Geheimhouding.
Administratiekantoor Van Bavel verplicht zich tot geheimhouding tegenover derden die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken, van alle informatie die aan Administratiekantoor Van Bavel door de opdrachtgever ter beschikking is gesteld en de door verwerking daarvan verkregen resultaten, een en ander voor zover van vertrouwelijke aard. Administratiekantoor Van Bavel is niet gerechtigd de informatie die haar door de opdrachtgever ter beschikking is gesteld te gebruiken voor een ander doel dan waarvoor zij was verkregen.

Artikel 10. Aansprakelijkheid en vrijwaring.
10.1 Administratiekantoor Van Bavel is jegens Opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse gevolg is van een (samenhangende serie van) toerekenbare tekortkoming(en) in de uitvoering van de overeenkomst. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat volgens de aansprakelijkheidsverzekeraar van Administratiekantoor Van Bavel voor het betreffende geval wordt uitgekeerd vermeerderd met het eventueel door Administratiekantoor Van Bavel uit hoofde van de verzekering te dragen eigen risico. Indien, om welke reden dan ook, de aansprakelijkheidsverzekeraar niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van Administratiekantoor Van Bavel uit hoofde van de overeenkomst met de opdrachtgever in voorkomende gevallen beperkt tot een zodanig bedrag als naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de overeengekomen vergoeding en zal in geen geval het bedrag van de overeengekomen jaarvergoeding overstijgen.

10.2. Administratiekantoor Van Bavel is niet aansprakelijk voor:
  • bij Opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van de verstrekking van onjuiste of onvolledige gegevens of informatie door Opdrachtgever aan Administratiekantoor Van Bavel, of anderszins het gevolg is van een handelen of nalaten van Opdrachtgever;
  • bij Opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van een handelen of nalaten van door Administratiekantoor Van Bavel ingeschakelde hulppersonen (werknemers van Opdrachtnemer daaronder niet begrepen), ook indien deze werkzaam zijn bij een met Administratiekantoor Van Bavel verbonden organisatie;
  • bij Opdrachtgever of derden ontstane bedrijfs-, indirecte of gevolgschade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van Opdrachtgever.

10.3 Administratiekantoor Van Bavel heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van Opdrachtgever ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van het gebrekkige product.

10.4 Administratiekantoor Van Bavel is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens Opdrachtgever, Administratiekantoor Van Bavel of derden. Tijdens de uitvoering van de Opdracht kunnen Opdrachtgever en Administratiekantoor Van Bavel op verzoek van Opdrachtgever door middel van elektronische middelen met elkaar communiceren. Opdrachtgever en Administratiekantoor Van Bavel zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen van communicatie, waaronder –maar niet beperkt tot- schade ten gevolge van niet-aflevering of vertraging bij aflevering van elektronische communicatie door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor verzending, ontvangst of verwerking van elektronische communicatie, overbrenging van virussen en het niet of niet goed functioneren van het telecommunicatienetwerk of andere voor elektronische communicatie benodigde middelen, behoudens voor zover schade het gevolg is van opzet of grove schuld. Zowel Opdrachtgever als Administratiekantoor Van Bavel zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico’s. De data-uittreksels uit de computersystemen van verzender leveren dwingend bewijs op van (de inhoud van) de door verzender verzonden elektronische communicatie tot het moment dat tegenbewijs is geleverd door de ontvanger.

10.5 Opdrachtgever vrijwaart Administratiekantoor Van Bavel tegen alle aanspraken van derden, daaronder mede begrepen aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en personeel van Opdrachtgever, alsmede gelieerde rechtspersonen en ondernemingen en anderen die bij de organisatie van Opdrachtgever betrokken zijn, welke direct of indirect met de uitvoering van de Overeenkomst samenhangen. Opdrachtgever vrijwaart Administratiekantoor Van Bavel in het bijzonder tegen vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan Administratiekantoor Van Bavel onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij Opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten zijnerzijds, dan wel veroorzaakt is door opzet of grove schuld van Administratiekantoor Van Bavel. Het voorgaande is niet van toepassing voor opdrachten tot onderzoek van de jaarrekening, zoals bedoeld in artikel 393 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

10.6 Opdrachtgever vrijwaart Administratiekantoor Van Bavel tegen alle mogelijke aanspraken van derden, voor het geval Administratiekantoor Van Bavel op grond van de wet en/of zijn beroepsregels gedwongen is de opdracht terug te geven en/of gedwongen wordt medewerking te verlenen aan overheidsinstanties, welke gerechtigd zijn gevraagd dan wel ongevraagd, informatie te ontvangen welke Administratiekantoor Van Bavel in de uitoefening van de opdracht van Opdrachtgever of derden heeft ontvangen.

Artikel 11: Reclame
11.1 Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 14 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover Opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 14 dagen na de ontdekking van het gebrek, indien Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan Administratiekantoor Van Bavel te worden kenbaar gemaakt.

11.2 Reclames als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op, behoudens voor zover Administratiekantoor Van Bavel te kennen heeft gegeven dat hij de reclame gegrond acht.

11.3 In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft Administratiekantoor Van Bavel de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde Werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van door Opdrachtgever reeds betaalde honorarium.
11.4 Indien de reclame niet tijdig wordt ingesteld, vervallen alle rechten van Opdrachtgever in verband met de reclame.

Artikel 12. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting.
12.1 Op elke overeenkomst tussen Administratiekantoor Van Bavel en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.2 In afwijking van de wettelijk regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen opdrachtgever en Administratiekantoor Van Bavel, in elk geval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de rechtbank te Rotterdam.

Artikel 12. Wijziging van de voorwaarden.
Administratiekantoor Van Bavel is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.
06 - 57 66 36 84
Schalkeroord 407 - 3079 WH - Rotterdam
©2024 alle rechten voorbehouden
Terug naar de inhoud